Kalendarium

18.05
Czwartek

Wycinka zieleni w 2017 r. - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji. Problemy praktyki, orzecznictwo

Termin: 18.05.2017Miejsce: Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Warszawa, Białystok, Olsztyn 

Terminy i miejsca:
3 kwietnia 2017 r. - Kraków
4 kwietnia 2017 r. - Gdańsk
27 kwietnia 2017 r. - Rzeszów
18 maja 2017 r. - Warszawa
19 maja 2017 r. - Białystok
24 maja 2017 r. - Olsztyn
Dodatkowe informacje:

Prowadząca: Agnieszka Masłowska-Gądek
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji
 2. Pojęcia podstawowe - drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.
 3. Rewolucyjne zmiany dot. wymogu zezwoleń - jakie go drzewa i krzewy usuwamy bez zezwolenia:
  a) Drzewa z działek osób fizycznych,
  b) Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego,
  c) Krzewy w skupiskach do 25 m2,
  d) Obwód drzewa na wysokości 5 cm - 100 cm lub 50 cm,
  e) Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni,
  f) Podstawa prawna do podjęcia uchwały przez radę gminy rozszerzającej przesłanki ustawowego zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie zieleni - problemy praktyki: czy podejmować uchwałę, jak daleko liberalizować zasady ochrony zieleni, problem zapewniania udziału społeczeństwa w toku prac nad uchwałą, nadzór wojewody, czy obywatel może skarżyć uchwałę, bądź zaniechanie jej podjęcia
 4. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:
  a) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
  b) starosta,
  c) wojewódzki konserwator zabytków - w tym omówienie uchwały 7 sędziów NSA z 19.10.15 r.
  d) marszałek województwa
  e) Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy?
 5. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce - problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, "drzewa w granicy działki", strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.
 6. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną
 7. Procedura wydawania decyzji (oględziny - w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe - w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa
 8. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych
 9. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:
  a) Nowe zasady ustalania opłaty,
  b) Stawki opłat wprowadzane uchwałą rady gminy - problemy praktyki - czy wprowadzać stawki jednolite, czy zróżnicowane, czy wprowadzać uchwałę - czy też poprzestać na stawkach maksymalnych z ustawy (zwłaszcza w aspekcie skarżenia zaniechania gminy)
  c) opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,
  d) opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,
  e) ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8,
  f) rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku opłatowego uchwałą rady gminy- problemy praktyki - czy podejmować uchwałę, kryteria zwolnień, możliwość skarżenia przez obywatela zaniechania podjęcia uchwały
 10. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a obszar NATURA2000, wycinka zieleni a decyzja ZRID
 11. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją
 12. Zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.
 13. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:
  a) Usunięcie bez zezwolenia - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  b) Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony) - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  c) Inne przypadki zniszczenia - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  d) Uszkodzenie drzewa - kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań,
  e) Wysokość kary - zasada,
  f) wysokość kary - wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.
  g) Rozkładanie kary na raty, h) Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli
 14. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie - przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody
 15. Problematyka pomników przyrody - ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop
 16. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Cena: 390 zł brutto (cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

źródło: Meetingfactory.pl

Nie przeocz w tym miesiącu