Kalendarium

13.04
Piątek

Prawna ochrona drzew i krzewów w kontekście nowych przepisów Prawo wodne

Termin: 13.04.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 13 lutego 2018 r., 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: W dniu 1 stycznia 2018 r. roku wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566), której zakres odnosi się również do regulacji mających na celu z jednej strony ochronę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a z drugiej zapewnienie celów środowiskowych wód, których reżim ochrony często związany jest z formami ochrony przyrody od wód zależnych w tym z instrumentami prawnymi ochrony drzew i krzewów.

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu regulacji prawnej ochrony drzew i krzewów.

Na szkoleniu omówione zostaną, w szczególności:

  • zasady i przesłanki wg Nowego Prawa Wodnego usuwania drzew na terenach szczególnego zagrożenia powodzią - relacji z innymi ocenami środowiskowym wynikającymi m.in.: z art. 118 i 118a ustawy o ochronie przyrody,
  • utrzymywanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych a obowiązek usuwania drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych w nowym prawie wodnym m.in. relacji z innymi ocenami środowiskowymi,
  • znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody - omówienie nowych zasad ochrony zieleni,
  • obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w k.p.a. odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z usuwanie drzew lub krzewów.

Ponadto nastąpi przedstawienie zmian do ustawy o ochronie przyrody w zakresie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, nowych zadań ciążących na organie administracji, przesłanek wniesienia sprzeciwu itp.).

Szkolenie ma również na celu poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników organów administracji publicznej  zajmującej się zagadnieniami związanymi z ochroną drzew i krzewów, procedurami usuwania drzew oraz pielęgnacją terenów zieleni, tj. pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej;
  • gmin, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich, zarządców wspólnot mieszkaniowych, administracji spółdzielni mieszkaniowych oraz rad gmin i miast;
  • inwestorów/podmiotów korzystających ze środowiska ;
  • wszystkich innych osób zainteresowanych wycinką drzew lub krzewów, w szczególności przyszłych pracowników nowego podmiotu: Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Wykładowca - Paweł Grabowski, Prawnik i konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/prawna-ochrona-drzew-i-krzewow-w-kontekscie-nowych-przepisow-prawo-wodne-product19odk/