CX-T710 - Gips szpachlowy

Firma w katalogu: Cemex

Kontakt z firmą
CX-T710 - Gips szpachlowy

Gips szpachlowy CEMEX CX-T710 jest stosowany głównie do szpachlowania i wyrównywania niewielkich nierówności tynków gipsowych i cementowo-wapiennych. Stanowi warstwę podkładową pod gładzie gipsowe i polimerowe. Może być również stosowany do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy, a także do wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów. Jest produktem stosowanym wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie gipsu szpachlowego CX-T710

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt Pro-Monta i innych elementów gipsowych oraz do szpachlowania tynków, jako warstwa podkładowa pod gładzie, a także do wypełniania niewielkich uszkodzeń ścian i sufitów. Do stosowania wewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Ściany i sufity z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych, betonowych i betonu komórkowego. Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne i wapienne oraz płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być wysezonowna, sucha, czysta, trwała i nośna. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć. Pęknięcia i rysy rozkuć. Duże ubytki uzupełnić zaprawą wyrównawczą CEMEX CX-Z730. Podłoże słabe zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i gruntem do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności. Wszystkie elementy stalowe (ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie.

Sposób użycia gipsu szpachlowego CX-T710

Zawartość opakowania wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Gips szpachlowy rozprowadzać na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy lub szpachelki do uzyskania pożądanego efektu.

Płyty gipsowo-kartonowe spoinować z zastosowaniem taśm zbrojących. Po wyschnięciu gipsu wszystkie nierówności zeszlifować siatką do szlifowania lub papierem ściernym. Zaczyn gipsowy należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. Nie zużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pojemnik na szpachlę, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia, paca z siatką lub papierem ściernym.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży gips należy chronić przed zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymie-szaniu z wodą daje odczyn obojętny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Dane techniczne gipsu szpachlowego CX-T710

Gęstość nasypowa ok. 0,9 kg/dm3
Właściwa ilość wody * ok. 10 dm3/20 kg
ok. 0,5 dm3/kg
Czas zużycia ok. 60 min.
Początek wiązania od 60 do 180 min.
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO4 ≥ 50% masy
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2 MPa
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1 MPa
Wytrzymałość na zginanie (obciążenie niszczące) ≥ 100 N
Uziarnienie: pozostałość na sicie 0,315 mm
pozostałość na sicie 0,2 mm
0% masy
≤ 1% masy
Przyczepność ≥ 0,25 MPa lub zniszczenie w podłożu
Reakcja na ogień klasa A1
Wydajność ok. 20 dm3 z 20 kg
ok. 1 dm3 z 1 kg
Zużycie ok. 1 kg/m2/mm

Kategorie produktu

Chemia budowlana » Szpachle i gładzie »

Zobacz pozostałe produkty firmy Cemex